De vier pijlers van een gedegen personeelsbeleid voor MKB-ondernemers

Als u ondernemer bent en u heeft personeel in dienst dan is het slim als een goeie werkgever te opereren. Om allerlei redenen is het belangrijk te zorgen dat op z’n minst een gedegen personeelsbeleid gevoerd wordt. Hiermee wordt helderheid verschaft richting de werknemers over de inhoud van hun werk en de verwachtingen die er zijn over bijvoorbeeld hun inzet, het kennisniveau dat zij hebben, de wijze waarop men hun vakmanschap toont, etc. Vanuit het oogpunt van een werknemer is het belangrijk om de nodige aandacht te krijgen, want zo weet men waar zij  aan toe zijn. Werknemers willen op waarde geschat worden voor hetgeen zij doen. Mensen willen het naar hun zin hebben en met een duidelijke richting leiding ontvangen.

Het voeren van een gedegen personeelsbeleid biedt dus een houvast voor beide partijen (de werkgever én de werknemers).

Wat zijn deze pijlers?

  • Zorg voor een goede Onboarding
  • Leiderschap tonen
  • Volg wet- en regelgeving
  • Heb aandacht voor ontwikkeling

Zorg voor een goede Onboarding

Dit is een Engelse term die niet meteen in een kort Nederlands woord te vatten valt. Het komt er in feite op neer dat elke nieuwe medewerker binnen een bepaalde tijd vertrouwd kan raken met het vak dat zij binnen de organisatie uitoefenen en de cultuur waarbinnen zij komen te werken. Op deze manier kunnen zij door effectieve werknemers worden van de organisatie waar zij werken.

Elke werkgever wil de investering in een nieuwe werknemer zo snel mogelijk terugverdiend hebben. Deze persoon dient dus in zo kort mogelijke tijd te moeten gaan passen binnen het geheel van de organisatie. Veel aandacht geven in het begin, is dan van groot belang. Dat betekent gesprekken voeren over kwaliteiten, valkuilen, de voortgang in het werk, etc. Dit onderdeel is wellicht de belangrijkste pijler van het personeelsbeleid, want u krijgt maar één kans voor een goede indruk.

Leiderschap tonen

Als werkgever bent u degene die richting geeft aan de organisatie. Men kijkt naar u en volgt dan uw pad. Het is dus van belang om de werknemers bekend te maken met de plannen die u heeft met uw bedrijf. Wat wilt u bereiken? Wat is de visie en missie van het bedrijf? Waarom bent u met deze organisatie begonnen? Wanneer u hierover heeft nagedacht en dit communiceert met uw medewerkers, dan kan men daar zich mee gaan vereenzelvigen. Heel veel werknemers vinden het belangrijk een hoger doel na te streven.

Daarnaast gaat het om de dagelijkse leiding. Heeft u in de gaten op welke manier u leiding geeft? In hoeverre bent u in staat om opdrachten te delegeren, mensen het vertrouwen te geven dat zij in staat worden gebracht een opdracht uit te voeren zoals u het wil hebben? Dit betekent duidelijk communiceren over uw verwachtingen, leren loslaten en accepteren dat het niet altijd zo zal gaan zoals u het bedacht had. Door met elkaar in gesprek te gaan over lopende zaken, waar gaat het goed en waar niet, zorgt u voor duidelijkheid. Doet u dit als leider, dan wordt dit altijd goed gewaardeerd.

Volg wet- en regelgeving

In Nederland is de regeldruk enorm. Binnen het recht is Arbeidsrecht een zeer belangrijke pijler. Om een gedegen personeelsbeleid te voeren, staat het buiten kijf dat bijvoorbeeld de cao wordt gevolgd, indien deze van toepassing is. Wanneer u niet volgens een cao hoeft te werken, dan is het van belang te werken met arbeidsovereenkomsten die helder zijn opgesteld. Het is daarnaast belangrijk om alles eraan te doen dat uw werknemers in staat worden gesteld om veilig en gezond te kunnen werken. Hiertoe is het hebben van een RI&E verplicht.

Inderdaad, er zijn een hoop verplichtingen om als werkgever actief te zijn. Het zijn nu eenmaal de onderdelen waar de gehele Nederlandse samenleving mee te maken heeft. Hierdoor is het mede een belangrijke pijler en dus ook een goede houvast om gedegen personeelsbeleid mee te voeren.

Heb aandacht voor ontwikkeling

Hoe zorgt u nu dat de medewerkers periodiek de juiste aandacht krijgen voor het werk dat zij voor u doen? Hier is dus het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken belangrijk. Als werkgever wordt dit van u verwacht. Mensen in het algemeen krijgen graag aandacht en zeker als men voor u werkt, dan zal iedereen erkennen dat een regelmatig gesprek over diens functioneren, echt wel goed is. Het krijgen van feedback is immers een cadeautje! Wanneer dit op een grondige manier plaatsvindt, dan krijgt men de kans om te horen waar men in kan verbeteren en wat ervoor nodig is om op een bepaald niveau te komen.

Helaas komt het te vaak voor dat dit soort gesprekken niet, bijna niet of te gebrekkig worden gevoerd. Dit geeft werknemers de indruk dat zij minder goed hun ware potentieel kunnen ontdekken en benutten. Er hangt ook een zweem omheen dat mensen alleen maar kritiek krijgen bij zulke gesprekken. Dat is jammer. Want wanneer dit onderdeel van het personeelsbeleid op een effectieve manier wordt ingevuld, dan creëert u een omgeving met werknemers die nóg gemotiveerder en productiever voor u gaan zijn!

Personeelsadvies nodig?

Zit je op dit moment met een personeelsvraagstuk of wil je eens overleggen over het beter organiseren van het personeelsbeleid? Dan kan je daarover contact opnemen met Erwin Sakkee van de MPC via [email protected]. Erwin helpt bij alle vraagstukken omtrent personeelszaken. Uiteenlopend van functioneringsgesprekken, contracten, functie/taakomschrijvingen en personeelshandboeken.

Vacature Plaatsing

Plaats een recruitment vacature/opdracht in ons netwerk! 

Ontvang onze nieuwsbrief!